Logo Umboðsmanns barna
English Danish Russian Thai Polish

Umbodsmadurbarna

Børneombudsmandens embede 

Børneombudsmanden indsættes i embede af Islands præsident på forslag fra statsministeren, for fem år ad gangen. Børneombudsmanden er selvstændig i sit virke og uafhængig af forskrifter fra myndigheder.

Hvilke opgaver har børneombudsmanden? 

Børneombudsmanden har til opgave at arbejde på at forbedre vilkår for børn og varetage deres interesser, rettigheder og behov over for offentlige parter såvel som private inden for alle samfundets områder.

Hvor er børneombundsmandens arbejdsområde? 

Børneombudsmanden skal arbejde for at såvel statslige som kommunale myndigheder, enkeltpersoner, foreninger, andre organisationer for enkeltpersoner, talsmænd for juridiske personer i deres arbejde tager fuldt hensyn til børns interesser, behov og rettigheder. Børneombudsmanden skal påpege og stille forslag om forbedringer til gavn for børn, hvor der menes at være behov.

Hvilke sager hører ikke under børneombudsmandens arbejdsområde? 

Børneombudsmanden beskæftiger sig ikke med personlige tvister. Børneombudsmanden beskæftiger sig heller ikke med sager vedrørende enkelte børn, som lovgiveren har pålagt andre parter at løse, så som myndigheder, domstole, eller  Altingets ombudsmand.

Børneombudsmanden skal derimod vejlede dem, der har interesser i sager af denne art og som henvender sig til embedet, vedrørende de udveje, der findes inden for centralforvaltningen og domstolene angående ovennævnte sager.

Hvad koster det at henvende sig til børneombudsmanden? 

Børneombudsmanden tager sager til behandling uden at kræve vederlag fra dem, der henvender sig.

Hvem kan henvende sig til børneombudsmanden? 

Alle, børn og voksne, kan henvende sig til børneombudsmanden med sager, der angår børn.

Betingelser for at børneombudsmanden tager en sag til behandling 

Henvendelse til børneombudsmanden kan ske mundtligt og/eller skriftligt.  Børneombudsmanden træffer selv beslutning om, hvorvidt en påpegelse giver anledning til behandling af en sag fra embedets side. Denne beslutning er endelig.

Behandling af en sag hos børneombudsmanden 

Hvis børneombudsmanden mener, at en påpegelse giver anledning til reaktion fra embedets side, søger han oplysninger hos de parter, som påpegelsen gælder. For at kunne varetage sin rolle kan han altid afkræve myndigheder alle de oplysninger, som han anser for nødvendige, såsom rapporter, dokumenter, protokolater og andet materiale. Endvidere kan han afkræve personer, foreninger og organisationer for enkeltpersoner, talsmænd for juridiske personer sådanne oplysninger, såfremt han mener, at de med deres handlinger eller mangel på handling har forbrudt sig mod børns rettigheder, behov eller interesser i samfundet.

Ombudsmanden kan ligeledes indkalde parter til møde eller opsøge vedkommende for at indhente yderligere oplysninger og gøre sig nærmere bekendt med sagers omstændigheder. Ombudsmanden har uhindret adgang til alle institutioner, der anbringer børn eller tager sig af børn på en eller anden måde, hvadenten de drives af det offentlige, private, foreninger eller organisationer for enkeltpersoner.

Konklusion af en sag hos børneombudsmanden 

Børneombudsmandens konklusion i de sager, som han tager til behandling, er i henhold til lov ikke bindende for myndigheder, enkeltpersoner, foreninger, andre organisationer for enkeltpersoner, talsmænd for juridiske personer. De pågældende forventes imidlertid at anerkende børneombudsmandens bemærkninger, henstillinger og forslag til forbedringer til gavn for børn.

Børneombudsmanden i Island
Kringlan 1, 5. sal, 103 Reykjavik 
Telefon: +354 552 8999, fax +354 552 8966, gratisnummer 800 5999 
Hjemmeside: www.barn.is 
E-mail: ub@barn.is

Børneombudsmandens kontor er åbent alle hverdage fra kl. 9 til kl. 15.  Telefonsvarer modtager besked efter kl. 15.